مدیریت غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان

( 1 نظر مشتری ) (1 بررسی مشتری)

رایگان

چکیده

برنامـه‌ریـزی فعالیـت‌هـای فـوق برنامـه در جهـت توانمندسـازی دانـش‌آموزان بـرای زیسـت مومنانـه و انقلابـی در دنیـای معاصـر؛ یکـی از نـکات مهـم از منظر کارشناسـان حـوزه تعلیـم و تربیـت اسلامی به شـمار می‌آیـد. در این راسـتا علاوه بـر برنامه‌هایـی کـه در طـی سـال تحصیلـی بـه عنـوان فعالیت‌هـای فـوق برنامـه در مـدارس انجـام می‌گـردد، فعالیت‌هایـی نیـز در تعطیلات تابسـتان در جهـت غنی‌سـازی اوقـات فراغـت دانـش آمـوزان صـورت می‌گیرد. کتـاب حاضـر با هدف ارایـه زمینه‌هـای مدیریـت مطلوب طرح غنی‌سـازی اوقات فراغت دانـش آموزان از منظر مدیران و کارشناسـان تربیتی انجام شـده اسـت. مشـارکت‌کننـدگان در این پژوهـش بصـورت هدفمنـد انتخاب شـده و ابـزار گـردآوری داده‌ها مصاحبـه از نوع نیمـه سـاختار یافته اسـت. افـراد مصاحبه شـونده، مدیـران فرهنگی آسـتان قدس رضـوی، فعـالان فرهنگی و تربیتی مشـهد مقـدس و اداره‌کننـدگان بنیاد فرهنگی رضـوی می‌باشـند کـه بـه روش گلولـه برفـی انتخـاب شـده‌اند، بعـد از انجـام 40 مصاحبـه و رسـیدن به اشـباع نظری؛ با اسـتفاده از رویکرد گراندد تئـوری (نظریه- پـردازی داده بنیـاد) بـه تحلیـل مصاحبه‌هـا و ارایه مـدل پرداخته اسـت. داده‌ها به کمـک نرم‌افـزار کیفـی MAXQDA تجزیـه و تحلیـل شـده اسـت. مـدل پارادایمی ‌اسـتخراج شـده نشـان می‌دهـد کـه بـا توجه بـه رونـد پژوهـش، شـرایط زمینه‌ای (برنامـه جامـع و کنتـرل و نظـارت) همراه بـا شـرایط مداخله‌گر (توجه بـه نیازها و جنسـیت مقاطـع تحصیلـی، رویکـرد ویـژه در بهره‌گیـری از فضای مجـازی، تربیت نیـروی انسـانی مـدارس، نگـرش والدیـن) برنامه‌ریـزی مطلـوب را ایجـاد می‌کند و در ایـن میـان راهبردهای آگاه‌سـازی سـازمانی، آگاه‌سـازی فردی، ضـرورت توجه بـه مخاطـب، ویژگی‌هـای کیفـی محتـوا، بازتعریـف و توجـه ویژه بـه فـوق برنامه، اسـتفاده از ظرفیت‌هـای بـرون مدرسـه‌ای و بازتعریـف الزامـات و اصـول تربیـت از منظـر دینـی عواملـی هسـتند کـه ایـن رونـد را تسـریع می‌کنند. ایـن فرآینـد پیامدهایـی نظیـر بهبـود مسـتمر عملکرد و اصلاح الگو را در پی دارد.

دسته بندی ها,

چکیده

برنامـه‌ریـزی فعالیـت‌هـای فـوق برنامـه در جهـت توانمندسـازی دانـش‌آموزان بـرای زیسـت مومنانـه و انقلابـی در دنیـای معاصـر؛ یکـی از نـکات مهـم از منظر کارشناسـان حـوزه تعلیـم و تربیـت اسلامی به شـمار می‌آیـد. در این راسـتا علاوه بـر برنامه‌هایـی کـه در طـی سـال تحصیلـی بـه عنـوان فعالیت‌هـای فـوق برنامـه در مـدارس انجـام می‌گـردد، فعالیت‌هایـی نیـز در تعطیلات تابسـتان در جهـت غنی‌سـازی اوقـات فراغـت دانـش آمـوزان صـورت می‌گیرد. کتـاب حاضـر با هدف ارایـه زمینه‌هـای مدیریـت مطلوب طرح غنی‌سـازی اوقات فراغت دانـش آموزان از منظر مدیران و کارشناسـان تربیتی انجام شـده اسـت.

1 دیدگاه برای مدیریت غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان

  1. 09153592062

    بسیار عالی
    برای هر ایرانی واجبه که این کتاب رو بخونه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای مدیریت غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان

  1. 09153592062

    بسیار عالی
    برای هر ایرانی واجبه که این کتاب رو بخونه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *