شناسنامه پروژه‌های تربیتی مدارس امام رضا علیه السلام

رایگان

پیش گفتار:

دوره دانش آموزی مهم‌ترین، ماندگارترین، پرخاطره‌ترین و اثربخش‌ترین دوره حیات هر فردی است. دوره‌ای کـه هرچنـد تحصیـل و یادگیـری مهـم‌ترین وظیفـه دانـش آموزان اسـت؛ سـیمای آمـوزش وپـرورش هر جامعه در کارکـرد مـدارس آن در ابعـاد مختلـف مشـهود اسـت و چشـم‌انـداز آینـده هـر جامعـه‌ای در مـدارس امروز آن ترسـیم می‌شـود. یکی از اساسی‌ترین مولفه‌ها که ریشه در تاریخ حیات بشر دارد که یک امر آموزشی و فرهنگی محسوب می‌شود؛ مشارکت و همکاری است. پروژه‌های تربیتی، فعالیت‌هایی قانونی هستند که جزئی از برنامه‌های مراکز آموزشی محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها بـه منظـور حفـظ انگیـزه و ایجـاد چالـش در یادگیرنده، به منظور تجربه در فضـای آزاد، در عین حال مرتبط با موضوعات درسـی طراحی می‌شوند. دامنه‌ای که برای پروژه‌های تربیتی در نظر گرفته می‌شود، از محیط مراکز آموزشی تا فضای بیرون از آنها را شامل می‌شود. در حوزه تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه راه تحول آموزش و پرورش برای تحقق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ است. مدرسه در سند تحول بنیادین کانون تغییر, تحول و نشاط در محله است و از این لحاظ می‌بایست رویکرد مدرسـه از انتقال صرف دانش در مدرسـه به سـمت تقویت ابعاد تربیتی تغییر نماید.

دسته بندی ها,

دوره دانش آموزی مهم‌ترین، ماندگارترین، پرخاطره‌ترین و اثربخش‌ترین دوره حیات هر فردی است. دوره‌ای کـه هرچنـد تحصیـل و یادگیـری مهـم‌ترین وظیفـه دانـش آموزان اسـت؛ سـیمای آمـوزش و پـرورش هر جامعه در کارکـرد مـدارس آن در ابعـاد مختلـف مشـهود اسـت و چشـم‌انـداز آینـده هـر جامعـه‌ای در مـدارس امروز آن ترسـیم می‌شـود. یکی از اساسی‌ترین مولفه‌ها که ریشه در تاریخ حیات بشر دارد که یک امر آموزشی و فرهنگی محسوب می‌شود؛ مشارکت و همکاری است. پروژه‌های تربیتی، فعالیت‌هایی قانونی هستند که جزئی از برنامه‌های مراکز آموزشی محسوب می‌شوند. این فعالیت‌ها بـه منظـور حفـظ انگیـزه و ایجـاد چالـش در یادگیرنده، به منظور تجربه در فضـای آزاد، در عین حال مرتبط با موضوعات درسـی طراحی می‌شوند. دامنه‌ای که برای پروژه‌های تربیتی در نظر گرفته می‌شود، از محیط مراکز آموزشی تا فضای بیرون از آنها را شامل می‌شود. در حوزه تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه راه تحول آموزش و پرورش برای تحقق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ است. مدرسه در سند تحول بنیادین کانون تغییر, تحول و نشاط در محله است و از این لحاظ می‌بایست رویکرد مدرسـه از انتقال صرف دانش در مدرسـه به سـمت تقویت ابعاد تربیتی تغییر نماید. طبق مبانی نظری سـند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مولفه‌های سـاحت‌های شـش‌گانه تربیت در سـند تحول بنیادین آموزش و پرورش عبارت هسـتند:

 1. ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی :
  اعتقـادی: پذیـرش آگاهانـه اصـول دیـن و مذهـب (توحیـد، نبـوت، امامت، عدل و معاد)، تسـلیم بـودن در برابر قضـاء و قدر الهـی، پرهیـز از تحجـر و خرافه گویـی، امیدواری بـه رحمت خدا
  اخلاقـی: گسـترش فضائل (صبـر، تـوکل، شـکرگزاری، وفـای بـه عهـد و همنشـینی با نیـکان و اصلاح و خودسـازی)، مبـارزه با رذائل (عجـب و خودپسـندی، مصاحبـت با بـدان).
  عبادی: انجام واجبات، التزام عملی به ارزش‌ها و احکام اسلامی، دعا و استعانت از خدا
 2. ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی:
  سیاسـی: آشـنایی بـا قهرمانـان و اسـطوره‌هـاى تاریخـى و رهبـران ملـى و مذهبـى و نهادهاى سیاسـى، احسـاس مسـؤلیت، تمایل به مشارکت، علاقه‌مندى به سنت‌ها و ارزش‌ها، اطاعت از قوانین، پرداخت مالیات، مشارکت فعال در تصمیم‌گیری، دفاع از اهداف و آرمان‌های ملى، ستایش و تمجید از افتخارات، اداى احترام به نمادهاى ملى، مبارزه در راه آرمان‌ها، حرمت نهـادن به حقوق دیگران
  اجتماعی: ارتباط مناسب با دیگران (اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همسایگان و …)، پاکیزگی و وقت‌شناسی، مؤدب و آرام بودن، منتظر نوبت شدن، احترام و اطاعت از بزرگتر و مربیان، احترام قائل شدن برای سایر دیدگاه‌ها، سعه صدر
 3. ساحت تربیت زیستی و بدنی: رعایت بهداشت جسمی و روانی، تقویت قوای جسمی و روانی، مبارزه با عوامل ضعف و بیماری، حفاظت از منابع طبیعی و احترام به طبیعت است.
 4. ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری: زیباسازی محیط زندگی، تخیل، نیکو داشتن هنر، آرامش روانی، زیبایی ظاهری، درک موضوعات ذهنی، توان درک خلق آثار هنری، خلق معنا و کشف معنا، دریافت احساس و معنا
 5. ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای: پرهیز از بطالت و بیکاری، پرهیز از اسـراف و تبذیر، توجه به کارآفرینی، کسـب درآمد حلال، توجه به انتخاب آگاهانه شـغل مناسـب با توجه به توانایی
 6. ساحت تربیت علمی و فناوری: قضاوت با معیار روشن و پرهیز از تعجیل در قضاوت، استدلال در امور، حقیقت‌جویی، بررسی مسائل از زوایای مختلف، دوری از اغراض شخصی، شفاف‌سازی و عینیت‌گرایی در امور، انعطاف‌پذیری در عقاید، شک‌گرایی معقول (تردید سازنده)، احترام قائل شـدن برای سـایر دیدگاه‌ها، توانمنـد شـدن بـرای زیسـت مومنانـه و انقلابـی در دوران معاصـر یکـی از اهـداف اصلـی بنیـاد فرهنگـی رضـوی اسـت.

در ایـن راسـتا فعالیـت‌هایـی در طـول سال تحصیلـی و در فصـل تابسـتان بـه عنـوان فعالیت‌هـای تربیتـی صـورت می‌گیـرد. این کتاب حاصل تجربه‌های همکاران تربیتی و نمونه فعالیت‌های شاخص آنان، در سال تحصیلی ۱۳۹۹ _ ۱۳۹۸ و در واحد‌های تحصیلی امام رضا می‌باشد؛ که در ضمن بازخورد هر برنامه، معرفی و به اشتراک گذاشتن تجربه‌های تربیتی، از اهداف آن اسـت. در اینجـا از زحمـات همـه مدیـران محتـرم، کارشناسـان و خادمین تربیتی مدارس امـام رضا (ع) که وظیفه اصلی امور تربیتی را دنبال می‌کنند و مدیران و همکاران ستادی بنیاد فرهنگی رضوی صمیمانه، تقدیر و تشکر می‌نمایم . امید است این فعالیت‌ها مورد رضایت حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثنا) قرار گرفته باشد.

علی اکبر روحی گل خطمی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شناسنامه پروژه‌های تربیتی مدارس امام رضا علیه السلام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شناسنامه پروژه‌های تربیتی مدارس امام رضا علیه السلام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *