تلاش ماندگار ۲

رایگان

فرهنگ‌سازی از طریق کتاب

با توجه به تاثیر انکارناپذیر مطالعه و کتابخوانی در فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، می‌توان از ظرفیت‌های این حوزه در راستای بهبود وضعیت کنونی در این مساله استفاده نمود. چرا که کتاب از عناصر مهم فرهنگی و ابزاری مناسب برای تغيير دادن فرهنگ است و عناصر جدید فرهنگی را به افراد جامعه منتقل می‌کند و ضمن حفاظت از فرهنگ متعالی، آن را بدون تغييـر و تحریفـی در اختيـار آینـدگان قـرار می‌دهد. روشـن اسـت که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نه تنها یكی از مؤلفه ها و ارکان اصلی فرهنگ به شمار می‌آید، بلكه خود نيز سبب تكامل و توسعه فرهنگی می‌شود (یعقوبی راد، ۱۳۹۴). متاسفانه کشور ایران از سرانه پایینی در مطالعه برخوردار است و بایستی بـرای افزایـش سـطح فرهنگـی و اجتماعـی در جامعه، برنامه‌هـای ویژه‌ای بررسـی و اجرا شـوند. برگزاری منظم مسابقات کتابخوانی می‌تواند جامعه آماری گسترده‌ای را به مطالعه و کتابخوانی و استفاده از فوایـد آن و همچنیـن کاهـش آسـیب‌هـای فرهنگـی و اجتماعی علاقه‌مند نماید. موضوع بسـیار مهم در افزایـش بازخـورد ایـن گونـه مسـابقات، رعایـت اسـتمرار و اجـرای منظـم آن‌هـا بـا توجه به مناسـبت‌های ملی و مذهبی اسـت. در جهت رشـد سـرانه مطالعه و کاهش آسـیب‌های اجتماعی و فرهنگی اسـت، از لحاظ فرهنگی نیز در جایگاه والایی قرار داشـته و به واسـطه پذیرایی سـالیانه از میلیون‌ها زائر بارگاه رضوی، می‌تواند تاثیر فزاینده‌ای بر سـطح فرهنگ جامعه در کل کشـور داشـته باشـد. به همین جهت لزوم انجام سلسله مسابقات کتابخوانی به صورت مستمر می‌تواند در افزایش سطح آگاهی جامعه و کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار باشد.

دسته بندی ها,

فرهنگ‌سازی از طریق کتاب

با توجه به تاثیر انکارناپذیر مطالعه و کتابخوانی در فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، می‌توان از ظرفیت‌های این حوزه در راستای بهبود وضعیت کنونی در این مساله استفاده نمود. چرا که کتاب از عناصر مهم فرهنگی و ابزاری مناسب برای تغییر دادن فرهنگ است و عناصر جدید فرهنگی را به افراد جامعه منتقل می‌کند و ضمن حفاظت از فرهنگ متعالی، آن را بدون تغییـر و تحریفـی در اختیـار آینـدگان قـرار می‌دهد. روشـن اسـت که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نه تنها یکی از مؤلفه‌ها و ارکان اصلی فرهنگ به شمار می‌آید، بلکه خود نیز سبب تکامل و توسعه فرهنگی می‌شود (یعقوبی راد، ۱۳۹۴). متاسفانه کشور ایران از سرانه پایینی در مطالعه برخوردار است و بایستی بـرای افزایـش سـطح فرهنگـی و اجتماعـی در جامعه، برنامه‌هـای ویژه‌ای بررسـی و اجرا شـوند. برگزاری منظم مسابقات کتابخوانی می‌تواند جامعه آماری گسترده‌ای را به مطالعه و کتابخوانی و استفاده از فوایـد آن و همچنیـن کاهـش آسـیب‌هـای فرهنگـی و اجتماعی علاقه‌مند نماید. موضوع بسـیار مهم در افزایـش بازخـورد ایـن گونـه مسـابقات، رعایـت اسـتمرار و اجـرای منظـم آن‌هـا بـا توجه به مناسـبت‌های ملی و مذهبی اسـت. در جهت رشـد سـرانه مطالعه و کاهش آسـیب‌های اجتماعی و فرهنگی اسـت، از لحاظ فرهنگی نیز در جایگاه والایی قرار داشـته و به واسـطه پذیرایی سـالیانه از میلیون‌ها زائر بارگاه رضوی، می‌تواند تاثیر فزاینده‌ای بر سـطح فرهنگ جامعه در کل کشـور داشـته باشـد. به همین جهت لزوم انجام سلسله مسابقات کتابخوانی به صورت مستمر می‌تواند در افزایش سطح آگاهی جامعه و کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار باشد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلاش ماندگار ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلاش ماندگار ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *